Schwéidsbenger Waifescht

Kommt all op Schwéidsbeng, wou de Wain aus dem Sprangbuur wert fléissen.

Schwéidsbenger Waifescht